School Anthem

SARVA DHARMA PRAYER


Om tatsat Sri Narayana tu,
Purushottama Guru Tu
Siddha Bhuddha Tu Skandavonayaka
Savita Pavak Tu;
Brahma Mazda Tu;
Yahva Shakti Tu; Isu Pita Prabhu Tu;
Rudra Vishnu Tu; Ramkrishna Tu; Rahim Taao Tu;
Vassudeva Go Vishwarupa Tu;
Chudaananda Hari Tu;
Advithya Tu, Akal Nirbhaya
Atmalinga Shiva Tu.