Disable Preloader

School Anthem


Sarva Dharma Prayer


Om tatsat Sri Narayana tu,

Purushottama Guru Tu

Siddha Bhuddha Tu Skandavonayaka

Savita Pavak Tu;

Brahma Mazda Tu;

Yahva Shakti Tu; Isu Pita Prabhu Tu;

Rudra Vishnu Tu; Ramkrishna Tu; Rahim Taao Tu;

Vassudeva Go Vishwarupa Tu;

Chudaananda Hari Tu;

Advithya Tu, Akal Nirbhaya

Atmalinga Shiva Tu.